பெற்றோர்களுக்கு என் வேண்டுகோள்! A Request to YoZenian Parents!

உலகில் பிறந்த ஞானிகளுக்கு ஒரு அதிசயம் நிகழ்த்தும் சக்தி இருந்திருந்தால் அவர்கள் கையை