யோஜென் உளஇயல் மையம்

We Cure

PhobiasDepressionPsy Issues

யோஜென் உளஇயல் மையம்

ஆற்றுப்படுத்துதல் & ஆழ்மன சிகிச்சை

ஆற்றுப்படுத்துதல் & ஆழ்மன சிகிச்சை

On-line & Off-line Counselling  &  Yozen Sub Conscious Therapy

Established in the year 1992

What is Yozen Therapy?

Yozen Mind Counselling Psychology Therapy & Self-Development Center in Chennai, T. Nagar Estd in 1992, focusing Students, Professionals & Homemakers, cures 1001 Psy-Challenges in few sessions. Yozen Therapy relieves your life-long Stress, Premarital/Marital issues, Fears, Phobias, wipes out Guilt feeling, Bad habits, Lack of Concentration in Studies/Job, Social Anxiety, Depression, Suicidal Mindset, Undue Anger, Obsessive disorders, Behaviour problems, illusion, Delusion, Unconscious Attitude and several hidden Mind Related tough Psy-Challenges !!

We normally 99% never insist our participants to give reviews in Google. We want to keep your identity safe. This is not a commercial shop to reveal one’s visit to expose it to everyone in the globe.

WHY YOZEN THERAPY

Benefits & Outcomes

Honest Testimonials:

I’m Happy I Have Gained More Confidence and Just writing to let you know, how much happy I am since after taking up YOZEN THERAPY, Now I have more energy, more peace and more awareness.

Vijay, Singapore

My gratitude cannot be expressed in words… or enough say about it. I had so many fears and fixation, now my life is full of energy. Nothing heretofore has been so empowering since my experience at Yozen centre.

Sandhya, Pondicherry

I am a divorcee and I had gone through a frustrated married life. Yozen Therapy has given a real change in my attitude towards life. Now I face the future with confidence and a positive outlook. Thank You Mohan sir.

Rishita, Delhi